Dominik Bąk

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dominik Bąk jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (2002-2007) oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, na kierunku Informatyka i ekonometria, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lata 2003-2008). Ukończył także Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012 r.).

Posiadając kierunkowe wykształcenie, zdobywał doświadczenie zawodowe w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie rozpoczął pracę w 2007 r. Przez dziesięć lat był zatrudniony w Departamencie Planowania i Sprawozdawczości, pełniąc od 2013 r. funkcje kierownicze.

Przed objęciem funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu odpowiadał przede wszystkim za sporządzanie projektów rocznych planów finansowych, planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności NFOŚiGW i monitorowanie realizacji planów. Był zaangażowany w planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie dofinansowania przedsięwzięć środowiskowych – zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy zagranicznych. Odpowiadał także za obsługę i rozwój narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w Narodowym Funduszu.

Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentów: Ochrony Ziemi, Księgowości i Rozliczeń, Kontroli Rozliczeń, Kontroli Przedsięwzięć, Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości oraz Planowania i Sprawozdawczości.

 

Źródło: http://bip.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/zarzad-nfosigw-/dominik-bak-zastepca-prezesa-zarzadu/